Plättyn säännöt

1. luku

Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Polin lääketieteellisen tekniikan yhdistys, lyhennettynä PLÄTTY. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistys on Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan (TKY) alayhdistys.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan opiskelijoiden ja muiden alasta kiinnostuneiden välillä, sekä luoda ja ylläpitää hyviä suhteita opettajakuntaan, elinkeinoelämään ja tutkimuslaitoksiin. Tarkoituksena on myöskin ajaa opiskelijoiden etua korkeakoulussa ja perehdyttää heitä alaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää tutortilaisuuksia, saunailtoja yms. tilaisuuksia
 • järjestää opintoretkiä alan yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin
 • tekee opintojaksoarviointia ja pyrkii kehittämään opintojaksoja yhdessä opettajakunnan kanssa
 • luo ja ylläpitää yhteyksiä muihin lääketieteellisen tekniikan opiskelijoihin sekä Suomessa että ulkomailla
 • hankkii mahdollisuuden mukaan yhdistyksen jäsenille harjoittelupaikkoja sekä ylläpitää paikoista rekisteriä
 • pitää säännöllisesti yhteyttä opettajiin

3 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää illanviettoja ja huvitilaisuuksia, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja ja toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Lisäksi se kerää jäsenmaksuja.

4 § Yhdistyksen kielet

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.

2. luku

Jäsenet ja maksut

5 § Jäsenet

Yhdistksen jäseniä ovat varsinaiset, vanhat, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet. Varsinaisia jäseniä voivat ollan vain TKY:n varsinaiset jäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut TKY:n varsinainen jäsen.

Yhdistyksen vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut TKY:n vanha jäsen.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi tai vanhaksi jäseneksi.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa tukeva henkilö tai yhteisö

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus, mutta myös viisi (5) yhdistyksen jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus.

6 § Jäsenluettelo

Yhdistyksen on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa.

7 § Jäsenmaksut

Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Poikkeuksia ovat kuitenkin kunniajäsenet, joilta ei jäsenmaksua kanneta.

8 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokoukselle.

9 § Yhdistyksestä erottaminen

Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan ennalta imoitettuun eräpäivään mennessä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on törkeästi toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamispäätös on julkistettava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja se on lisäksi viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle jäsenelle.

10 § Erottamispäätöksestä valittaminen

Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle, jonka täytyy tällöin vahvistaa päätös kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hallituksen kokouksen tarkastetun pöytäkirjan julkistamisesta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja se on käsiteltävä lähinnä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

3. luku

Yhdistyksen kokoukset

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.

12 § Vuosikokous

Vuosikokous on pidettävä tammi- tai helmikuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

   1) toimintakertomus edelliseltä vuodelta
   2) tilikertomus ja tilinpäätös
   3) tilintarkastajien lausunto
   4) tilinpäätöksen hyväksyminen
   5) vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
   6) hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
   7) hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle
   8) yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus kuluvalle toimikaudelle
   9) jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä

13 § Vaalikokous

Vaalikokous on pidettävä marraskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

   1) Hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
   2) yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
   3) kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi

14 § Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, luentokausien ulkopuolella kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

15 § Oikeudet yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Varsinaisilla jäsenillä on esitysoikeus sekä äänioikeus siten, että jokaisella on yksi ääni.

16 § Päätöksenteko

Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

17 § Koolle kutsuminen

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla sekä TKY:n virallisella ilmoitustaululla vähintään viisi (5) luentovuorokautta tai seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta, luentokausien ulkopuolella kuitenkin vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu lähetetään sähköpostitse niille, jotka ovat osoitteensa yhdistykselle ilmoittaneet. Em. aikarajat pätevät myös sähköposti-ilmoituksen kohdalla.

18 § Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja lästä on vähintään viisi (5) yhdistyksen varsinaista jäsentä.

19 § Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Käsiteltäessä yhdistyksen sääntöjen muuttamista, hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tai yhdistyksen purkamista on asiasta mainittava kokouskutsussa.

20 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

Kokous voi perustellusta syystä vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava.

4. luku

Hallitus

21 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus.

Hallitukseen kuuluun puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä yhdestä kolmeen (1-3) muuta jäsentä.

22 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

   1) johtaa yhdistyksen toimintaa;
   2) valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
   3) hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta;
   4) päättää jäseneksi hyväksymisestä;
   5) laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi, ja tilinpäätökseksi;
   6) valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa;
   7) kutsua yhdistyksen kokukset koolle tarpeen vaatiessa; sekä
   8) edustaa yhdistystä.

23 § Hallituksen jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä, huolehtii yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta sekä valvoo, että yhdistyksen toiminta on sääntöjen mukaista.

Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt.

Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen kokouksista, pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä ja huolehtia arkistosta.

Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä valmistella ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi.

Muiden jäsenten tehtävänjaosta päättää hallitus.

24 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja lästä on yli puolet hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

25 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtaja.

5. luku

Toimihenkilöt ja toimikunnat

26 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Yhdistys ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, kuitenkin enintään kalenterivuosi.

Toimikunnan toimintaan voi osallistua kuka tahansa yhdistyksen jäsen kiinnostuksensa mukaan.

6. luku

Hallinto ja talous

27 § Toimi- ja tilikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

28 § Tilintarkastajat

Yhdistyksen taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat tilintarkastajat. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus tilintarkastajille viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta. Tilit on annettava tarkistettavaksi muutenkin pyydettäessä.

Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen vuosikokousta.

7. luku

Erityisiä määräyksiä

29 § Yhdistyksen tunnukset ja merkit

Yhdistyksen tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta päättää yhdistyksen kokous.

31 § Päätöksistä valittaminen

Yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksestä on yhdistyksen varsinainen jäsen oikeutettu valittamaan sillä perusteella, että se on syntynyt laista, asetuksesta, yhdistyksen tai TKY:n säännöistä poikkeavassa järjestyksessä taikka menee toimielimen toimivaltaa ulommas tahi on muutoin lain, asetuksen, yhdistyksen tai TKY:n sääntöjen taikka yhdistystä koskevien määräysten vastainen.

Valitus on tehtävä ylioppilaskunnan hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa päätöksentekopäivästä, tai milloin päätös koskee jäsentä henkilökohtaisesti, saman ajan kuluessa siitä, kun hän sain päätöksestä tiedon. Valituksesta on samalla ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle.

Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan voi valittaa.

32 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.

Muutosesityksen voi tehdä hallitus, yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä tai viisi (5) yhdistyksen varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

33 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen (2) vuoteen ole ollut yhdistyksen kokouksia, vaikka edellytyksen niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa.

Niin ikään yhdistys purkautuu, jos yhdistys tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat TKY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta TKY:n alayhdistysten toiminnan tukemiseen.

34 § sääntömuutoksen tai purkautumisen voimaantulo

Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun TKY:n edustajisto on sen vahvistanut.

35 § Säännöissä määräämättömät asiat

Asioissa, joista näissä säännöissä ei erikseen määrätä, noudatetaan soveltuvin osin TKY:n sääntöjä ja yhdistyslakia.